วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ และผู้ช่วยคณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ ห้องประชุม ฉ.401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ภายในกิจกรรมมีการแนะนำผู้บริหาร และนำเสนอผลการดำเนินของคณะพยาบาลศาสตร์ มรพส. และตรวจเยี่ยมสถานที่ ห้องสมุด ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้สถาบันพี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานของคณะฯ

Read More

มื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 – 17.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร

เป็นวิทยากรสอนออกกำลังกายไทเก๊ก สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย จิตใจและใช้ในวิชาชีพพยาบาล ณ ลานกิจกรรม อาคารพิบูลวิชญ์

Read More

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ในการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ(หลังใหม่) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ โดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมายฝ่ายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์นลินี สิทธิบุญมา

ร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี นำโดยท่านอธิการบดีนำพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมถวายองค์กฐินบริวารกฐิน ถวายเครื่องไทยธรรมและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดราชมณฑป(หลวงพ่อโต) ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ โดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมายฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว อาจารย์ ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว อาจารย์รัชดาภรณ์ แม้นศิริ และอาจารย์พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ

ข้าร่วมกับทีมรพ.สต.พลายชุมพล ทีมแพทย์ รพ.พุทธชินราช ทีมอสม. แกนนำชุมชน ตำบลพลายชุมพล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชน ณ จุดบริการ รพ.สต.พลายชุมพลและที่บ้านผู้ป่วยสูงอายุและพิการในชุมชน

Read More

ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมสวดมนต์ยี่เป็งถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ประภาพร เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์นลินี สิทธิบุญมา หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ยี่เป็งถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) เพื่อทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีถวายโคมวันเพ็ญเดือนยี่ และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและสานสัมพันธ์ของพุทธศาสนิกชน

Read More

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุม “แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565”

และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ 290 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูแนะแนวและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าใจกระบวนการรับนักศึกษา แนวทางเข้าศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับนักศึกษา การจัดการศึกษาและทุนการศึกษาต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565

Read More

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมอบรม

โดยจัด “คอร์สโดนใจ อบรมออนไลน์ฟรี” อบรมขั้นตอนการใช้งาน LINE / บริการใน LINE / บริการออนไลน์ ขั้นตอนการสืบค้นหนังสือด้านการพยาบาล การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์นอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัย การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการบริการและการสืบค้นสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว คณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

Read More

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร. ประภาพร เมืองแก้ว และอาจารย์

เข้าพบนางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประสานแหล่งฝึกภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชวิมลเมธี ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Read More