วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ และผู้ช่วยคณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ ห้องประชุม ฉ.401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ภายในกิจกรรมมีการแนะนำผู้บริหาร และนำเสนอผลการดำเนินของคณะพยาบาลศาสตร์ มรพส. และตรวจเยี่ยมสถานที่ ห้องสมุด ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้สถาบันพี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานของคณะฯ

Read More

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุม “แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565”

และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ 290 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูแนะแนวและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าใจกระบวนการรับนักศึกษา แนวทางเข้าศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับนักศึกษา การจัดการศึกษาและทุนการศึกษาต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565

Read More

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมอบรม

โดยจัด “คอร์สโดนใจ อบรมออนไลน์ฟรี” อบรมขั้นตอนการใช้งาน LINE / บริการใน LINE / บริการออนไลน์ ขั้นตอนการสืบค้นหนังสือด้านการพยาบาล การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์นอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัย การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการบริการและการสืบค้นสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว คณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

Read More

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร. ประภาพร เมืองแก้ว และอาจารย์

เข้าพบนางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประสานแหล่งฝึกภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชวิมลเมธี ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 24 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์กองบริการการศึกษา : https://reg.psru.ac.th ประกาศรับสมัครและรายละเอียด : https://drive.google.com/…/1eXPdSLHoLmmBvD1mEezjvR…/view

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประภัสสร ไพบูลย์ ผู้แทน Beijing Silu Education and Technology Co.,Ltd., China

อาจารย์ประภัสสร ไพบูลย์ ผู้แทน Beijing Silu Education and Technology Co.,Ltd., China เข้าพบคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ และ อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งนักศึกษาจากประเทศจีนมาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา 2565 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงในระดับที่ปลอดภัย

Read More

ทรงสถิตบนทิพย์สวรรค์ชั้นฟ้า ปวงประชาน้อมรำลึกพระบารมี

13 ตุลาคม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ และอาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการพยาบาล

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ และอาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการพยาบาล ได้มอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมอบของที่ระลึกให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยการพยาบาลขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความกรุณาต่อวิทยาลัยการพยาบาลตลอดมา

Read More

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยฝ่ายบริการวิชาการ ได้ดำเนินงานการสร้างชุมชนเข้มแข็งปีที่ 3

วันที่ 27 และ 30 กันยายน 2564 วิทยาลัยการพยาบาล โดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว อาจารย์ ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว อาจารย์ รัชดาภรณ์ แม้นศิริ ได้ร่วมกับ รพ.สต.พลายชุมพล แกนนำชุมชนและเครือข่ายภายใต้MOU ประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลประจำปีงบประมาณ2565 แผนชุมชนสัมพันธ์ และเขียนโครงการสุขภาพเพื่อเสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพลายชุมพล โดยการนำของกำนันรังสันต์ อ่วมแจ้ง พว.อนัญตยา จันทรมณี รพ.สต.พลายชุมพล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแกนนำชมรมผู้สูงอายุ …

Read More