จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 17 (2/2565) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

นจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 17 (2/2565) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาจิตอาสาถ่ายทอดความรู้มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชินูปถัมภ์ สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสร้างแนวร่วมจิตอาสา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการเผยแพร่ความรู้การดูแลเต้านมด้วยตัวเองให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เป้าหมายของมห าวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ชี้แจงกรณีการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คลิก>>>ประกาศแอบอ้าง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 มิถุนายน 2565
▪️ อ่านรายละเอียดต่างๆและสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ : https://jobs.psru.ac.th/job_detail_show.php?job_id=IqwAFj2BQjYEaU1pU19SZWN1aXRtZW50=0NiXqtoXiIo

 

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

ณ ห้องประชุม ฉ.401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามโดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565

📕 ตรวจสอบรายชื่อที่ : https://reg.psru.ac.th

⭕️ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 พ.ค. 65 (ออนไลน์)
☎️ติดต่อสอบถาม
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267050 หรือ 061-9128976

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรี และคณะฯ ณ ห้องท.209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NursePibul&set=a.4856209894505992

แต่งตั้งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มรพส.

#แต่งตั้งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มรพส.
▪️ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 190 (4/2565) มี
มติแต่งตั้ง รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
▪️ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไป