ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบรายชื่อที่ : https://reg.psru.ac.th สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 พ.ค. 65 (ออนไลน์) ติดต่อสอบถาม งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 055-267050 หรือ 061-9128976 Line : https://line.me/ti/p/~@reg.psru

Read More

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรี และคณะฯ ณ ห้องท.209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NursePibul&set=a.4856209894505992

Read More

แต่งตั้งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มรพส.

#แต่งตั้งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มรพส.  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 190 (4/2565) มี มติแต่งตั้ง รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

Read More

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565

โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้

Read More

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2565 🚩 เปิดรับสมัครรอบที่ 1 (ช่วงเดือน 15 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2565)

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2565  เปิดรับสมัครรอบที่ 1 (ช่วงเดือน 15 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2565) ทาง www.reg.psru.ac.th  เรียนภาคพิเศษ เรียนเสาร์ -อาทิตย์  เปิดเรียนปลายเดือนกันยายน 2565  ทั้งในรูปแบบ online และ on site (ตามลักษณะรายวิชา) ณ ตึกวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น 1. …

Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมจัดบูธ PSRU Open House 2022 #100ปีพิบูลสงคราม

ต้อนรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

Read More

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ทรงเป็นประธานเปิดงาน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน

ในนามคณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 เฝ้ารับเสด็จและเฝ้าส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ในโอกาสเสด็จทรงเปิดงาน ” 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน

Read More

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันจากสภาการพยาบาล ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี ประธานคณะทำงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์ ผู้ทำงาน และ ดร.ปัทมา ทองสม ผู้ทำงานและเลขานุการ

ทั้งนี้ทางคณะได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมต้อนรับและรับฟังผลการตรวจเยี่ยมรวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอขอบคุณคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาลทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการต่างๆ ของคณะ ให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป ในการนี้ขอขอบคุณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลส่งครามเป็นอย่างสูง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ห้องประชุม และเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆ ในการรับการตรวจประเมินครั้งนี้

Read More