วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการพยาบาลรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการพยาบาลรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

Read More

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 25563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการพยาบาล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (แยกคณะ) ให้กับนักศึกษา วพบ.รุ่น 2 รหัส 63

โดยมี อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยลัยการพยาบาล กล่าวเปิดต้อนรับนักศึกษา อีกทั้งยังมี ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการพยาบาลเข้าร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการพยาบาล รุ่น 2 รหัส 63 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการ และ สวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ในช่วงบ่ายมีการปฐิมนิเทศนักศึกษาหอพักชาย โดยเจ้าหน้าที่หอพักทะเลแก้วนิเวศ และได้ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา พบพี่ๆสโมสรนักศึกษา และไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อทะเลแก้ว เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

Read More

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการพยาบาล นำโดย อ.แม่ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน นำโดย รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(สถาบันพี่เลี้ยง) พร้อมคณะกรรกมการ และคณะผู้สังเกตุการณ์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Read More

วิทยาลัยการพยาบาล ดำเนินการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวนิภา ชื่นทองมอญ ผอ.กมป.มรพส เป็นวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆในการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ ตลอดจนในระดับสถาบัน

Read More

วิทยาลัยการพยาบาล จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยพยาบาล จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานโดยมี ผศ.ดร.อานนท์ ไชยสุริยา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Read More

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ ๒ วิทยาลัย

Read More