วิทยาลัยการพยาบาล ดำเนินการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวนิภา ชื่นทองมอญ ผอ.กมป.มรพส เป็นวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆในการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ ตลอดจนในระดับสถาบัน

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *