การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการพยาบาล นำโดย อ.แม่ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน นำโดย รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(สถาบันพี่เลี้ยง) พร้อมคณะกรรกมการ และคณะผู้สังเกตุการณ์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *