เรื่อง พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

DOWNLOAD >>> แผนการจัดการความรู้ KMฝ่ายวิชาการ 2562 <<<

DOWNLOAD >>> แบบฟอร์มมคอ.3 ver.1-62 แก้ไข <<<

DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม มคอ.4 ver.1-62 <<<

DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม มคอ. 5 ver.1-62 <<<

DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม มคอ.6 ver.1-62 <<<

DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม + คำอธิบายแผนการสอน ver.1-62 <<<

DOWNLOAD >>> แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน 1-62 <<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *