เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 25563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการพยาบาล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (แยกคณะ) ให้กับนักศึกษา วพบ.รุ่น 2 รหัส 63

โดยมี อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยลัยการพยาบาล กล่าวเปิดต้อนรับนักศึกษา อีกทั้งยังมี ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการพยาบาลเข้าร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการพยาบาล รุ่น 2 รหัส 63 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการ และ สวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

ในช่วงบ่ายมีการปฐิมนิเทศนักศึกษาหอพักชาย โดยเจ้าหน้าที่หอพักทะเลแก้วนิเวศ และได้ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา พบพี่ๆสโมสรนักศึกษา และไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อทะเลแก้ว เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *