วิทยาลัยการพยาบาล มรพส มอบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย อาจารย์ ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร วิทยาลัยการพยาบาล เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี จากการได้รับอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภาพยาบาล ได้แก่ บุคลากร สายวิชาการ 7 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน

บุคลากรสายวิชาการได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านผลงานวิจัย

1. อาจารย์ ดร. เพชรีย์ กุณาละสิริ

2.อาจารย์ ดร. ชัยยา นรเดชนันท์

บุคลากรสายวิชาการได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านวิชาการ

3.อาจารย์ พิมพ์รดา ธรรมีภักดี

4.อาจารย์ กวินวรา นาวินประเสริฐ

บุคลากรสายวิชาการได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.อาจารย์ ดร. ประภาพร เมืองแก้ว

บุคลากรสายวิชาการได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านประกันคุณภาพการศึกษา

6.อาจารย์ ชมภู่ บุญไทย

บุคลากรสายวิชาการได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านพัฒนานักศึกษา

7.อาจารย์ ศิลปะชัย ฟั่นพะยอม

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านหัวหน้าสำนักคณบดี

1.นางสาว ธนาภัทรรัญ เฟื่องมณี

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านพัฒนานักศึกษา

2.นางสาว มัณฑนา เป็งยาวงค์

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *