วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่3) “ ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุม ฉ.401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

นำโดยคณบดีกล่าวต้อนรับและปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยายหลักสูตร กิจกรรมและบริการนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และสโมสรนักศึกษา
⚜ ยินดีต้อนรับกาซะลองช่อใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สู่วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. 💜

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *