วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยฝ่ายบริการวิชาการ ได้ดำเนินงานการสร้างชุมชนเข้มแข็งปีที่ 3

⚜️ วันที่ 27 และ 30 กันยายน 2564 วิทยาลัยการพยาบาล โดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว อาจารย์ ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว อาจารย์ รัชดาภรณ์ แม้นศิริ ได้ร่วมกับ รพ.สต.พลายชุมพล แกนนำชุมชนและเครือข่ายภายใต้MOU ประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลประจำปีงบประมาณ2565 แผนชุมชนสัมพันธ์ และเขียนโครงการสุขภาพเพื่อเสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพลายชุมพล โดยการนำของกำนันรังสันต์ อ่วมแจ้ง พว.อนัญตยา จันทรมณี รพ.สต.พลายชุมพล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแกนนำชมรมผู้สูงอายุ แกนนำอสม. แกนนำกลุ่มสตรีและตัวแทนประชาชน จำนวน 50 คน ผลการดำเนินงานได้แผนสุขภาพตำบลและแผนชุมชนสัมพันธ์ และโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน
⚜️ ทั้งนี้ ส.ส.เกษมสันต์ มีทิพย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และอาจารย์นิดา มีทิพย์ ได้ร่วมสนับสนุน การดำเนินงาน และร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตำบลพลายชุมพล ในครั้งนี้ด้วย

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *