วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประภัสสร ไพบูลย์ ผู้แทน Beijing Silu Education and Technology Co.,Ltd., China

อาจารย์ประภัสสร ไพบูลย์ ผู้แทน Beijing Silu Education and Technology Co.,Ltd., China เข้าพบคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ และ อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งนักศึกษาจากประเทศจีนมาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา 2565 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงในระดับที่ปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *