วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร. ประภาพร เมืองแก้ว และอาจารย์

เข้าพบนางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประสานแหล่งฝึกภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชวิมลเมธี ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *