วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ และผู้ช่วยคณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ ห้องประชุม ฉ.401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ภายในกิจกรรมมีการแนะนำผู้บริหาร และนำเสนอผลการดำเนินของคณะพยาบาลศาสตร์ มรพส. และตรวจเยี่ยมสถานที่ ห้องสมุด ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้สถาบันพี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานของคณะฯ

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *