วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Nursing Simulation and Simulation-based Learning โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข อาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดร.สุรีภรณ์ สุวรรณโอสถ ดร.อลงกรณ์ อักษรศรี ผศ.ดร.แสงหล้า พลนอก อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ซึ่งจัดอบรมในหัวข้อ Development of Simulation Scenario Cases using PBRU Model and Body Interact Experiences, Good Practice for Simulation Scenario Cases in Fundamental Nursing Course, Anatomy and Body Interact Workshop, Simulation set-up and running Workshop โดยมีอาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข และอาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากร
⚜️ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *