คู่มือปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (พิบูลโมเดล)

DOWNLOAD >>> การปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ <<<

DOWNLOAD >>> ความสุขสบาย Revised<<<

DOWNLOAD >>> การปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพ Revised<<

DOWNLOAD >>> การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล Revised<<<

DOWNLOAD >>> การดูแลความต้องการพื้นฐานของบุคคลด้านอาหารทางสายยาง<<<

DOWNLOAD >>> การปฏิบัติการพยาบาลในการใส่สายสวนปัสสาวะ<<<

DOWNLOAD >>> การพยาบาลด้านการทรงตัว การเคลื่อนไหว การจำกัดการเคลื่อนไหว การเคลื่อนย้าย และการจัดท่านอน<<<

DOWNLOAD >>> การบริหารยา revised<<<

DOWNLOAD >>> การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Revised<<<

DOWNLOAD >>> การสวนอุจจาระ revised<<<

DOWNLOAD >>> การเก็บสิ่งส่งตรวจ Revised<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *