เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาจิตอาสาถ่ายทอดความรู้มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชินูปถัมภ์ สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสร้างแนวร่วมจิตอาสา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการเผยแพร่ความรู้การดูแลเต้านมด้วยตัวเองให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เป้าหมายของมห าวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *