การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *