วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหลักสูตรนานาชาติ

1.วิชาเอกการดูแลสุขภาพมารดาและเด็ก

2.วิชาเอกการดูแลผู้สูงอายุและการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ