วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Health Science (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

(วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ))

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Health Science)

(B.Sc. (Health Science))

วิชาเอก : มี 2 วิชาเอก

  1. วิชาเอก การดูแลสุขภาพมารดาและเด็ก (Major in Maternal and Child Health Care)
  2. วิชาเอก การดูแลผู้สูงอายุและการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ (Major in Geriatric Care and Aged Care Service Management)

จำนวนหน่วยกิตรวม : 124 หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา : 4 ปี

ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร : 320,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก