ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล.

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ภาษาอังกฤษ : Certificate Program for Practical Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ป.ผช.)

ภาษาอังกฤษ : Certificate for Practical Nursing (Cert. PN.)

จำนวนหน่วยกิตรวม : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา : 1 ปี

ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร : 60,000 บาท

แบ่งจ่าย 3 เทอม :       

เทอมที่ 1  25,000 บาท

เทอมที่ 2  25,000 บาท

เทอมที่ 3  10,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป

  1.  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดเรียน
  3.  สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
  4. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
  5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ และมีความสนใจ ถนัดในสาขาที่เรียน
  6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
  7. มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม : 055-267050 ,055-267000 ต่อ 8785 – 8787 ,061-9128976 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส. หรือ Line Add : @reg.psru หรือ  website : reg.psru.ac.th