ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล.

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ภาษาอังกฤษ : Certificate Program for Practical Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ป.ผช.)

ภาษาอังกฤษ : Certificate for Practical Nursing (Cert. PN.)

จำนวนหน่วยกิตรวม : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา : 1 ปี

ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร : 60,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก