ปี 2562

ผลงานวิชาการของอาจารย์วิทยาลัยการพยาบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ปี พ.ศ. 2562

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
1 Noradechanunt, C., Prasomsuk, S., Kunalasiri, P., & Thamhiweth, N. (2019). Low-Intensity Thai Yoga Exercise Improves Functional Fitness and Quality of Life in Community-Dwelling Inactive Older Adults. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 20(1), 123-135.
2 ณัทกวี ศิริรัตน์, และกัลยา แก้วสม. (2562). การพัฒนาโปรแกรมสอนสุขศึกษาผู้ป่วยความโลหิตสูงโดยประยุกต์ทฤษฎีการดูแลตนเอง. วารสารพยาบาลทหารบก, 20(1), 331-338.
3 อนัญญา คูอาริยะกุล, วิมล อ่อนเส็ง, ศศิธร ชิดนายี, ศุภิสรา สุวรรณชาต และณัฏฐ์ฌาฑ์  สร้อยเพ็ชร. (2562). ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 11(2), 187-200.
4 อมรเทพ บุตรกตัญญู, และประภาพร เมืองแก้ว. (2562). รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5, 38(4), 264-274.
5 นภดล เลือดนักรบ, ประภาพร เมืองแก้ว, วราภรณ์ ยศทวี, ดวงดาว เทพทองคำ, วาสนา   ครุฑเมือง, สุปราณี หมื่นยา, และวิภาวรรณ นวลทอง. (2562). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOCs) เพื่อพัฒนากระบวนการสุนทรียสนทนา กระบวนการสะท้อนคิดและกระบวนการฟังอย่างลึกซึ้งของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 11(2), 201-212.
6

บทความวิชาการ

ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร, นัยนา อินธิโชติ, วาสนา ครุฑเมือง, และนพรัตน์ สวนปาน. (2562). การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 35(2), 26-37.
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1

บทความวิชาการ

สุรีวัลย์ วรอรุณกวินวรา นาวินประเสริฐศิลปะชัย ฝั้นพะยอม, และอภิญญา กุลทะเล. (2562). การพยาบาลผู้สูงอายุโรคไตเรื้องรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(4), 563-578.
2 อณัญญา ลาลุน,  ศิปภา ภุมมารักษ์, เกรียงวรา เข็มทอง, ธรณินทร์ คุณแขวน, และมัณฑนา เป็งยาวงค์. (2562). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี, 27(1), 62-68.
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1 ปภาดา  ชมภูนิตย์. (2562). รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ : พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 103-111.
2 ชัยยา นรเดชานันท์, เผ่า อนันจิ๋ว, สุขศิริ ประสมสุข, ภาสิต ศิริเทศ, และสรศักดิ์ ทองเพชร. (2562). การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 795-805.
3 ชัยยา นรเดชานันท์, เพชรีย์ กุณาละสิริ, สุขศิริ ประสมสุข, และณฐกร นิลเนตร. (2562). ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 806-816.
4 สุขศิริ ประสมสุข, ชัยยา นรเดชานันท์, อรวรรณ มุงวงษา, และณฐกร นิลเนตร. (2562). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม การดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีสําหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,  817-823.
5 สุขศิริ ประสมสุข, ชัยยา นรเดชานันท์, จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์, และสรศักดิ์ ทองเพชร. (2562). การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัย ตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 824-831.
6 เผ่า อนันจิ๋ว, ชัยยา นรเดชานนท์, และประเสริฐ ศรีนวล. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 1683-1696.
7 อณัญญา ลาลุน, เกรียงวรา เข็มทอง, ศิปภา ภุมมารักษ์, ไพฑูรย์ วุฒิโส, และธรณินทร์ คุณแขวน. (2562). การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 941-948.
8 ประภาพร  เมืองแก้ว, วรพล แวงนอก, อิสรภาพ มาเรือน, ณัทกวี ศิริรัตน์, และพิมพ์รดา ธรรมีภักดี. (2562). ปัจจัยความสำเร็จและข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน. รายงานสืบเนื่องประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 : การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม, 987-995.