ทุนปี 2563

เงินทุนวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยการพยาบาล ปีการศึกษา 2563

ลำดับ ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ภายใน ภายนอก

รวม

1 การวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนจากดอกดาวเรือง GI ประเทศไทยเพื่อถนอมสายตาของผู้สูงวัยในสังคมไทย เพื่อใช้จำหน่ายภายในประเทศไทยและต่างประเทศของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ.ณัทกวี ศิริรัตน์, อ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ

 

บริษัทโตซายน์ จำกัด

784,470
2 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการด้านกัญชาทางการแพทย์ โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

อ.ดร.ประภาพร เมืองแก้ว, อ.ณัทกวี ศิริรัตน์

 

บริษัทโตซายน์ จำกัด

598,166
3 โรงเรียนต้นแบบรักการอ่านผ่านนิทานสร้างเสริมสุขภาพ

พลอยพัชชา แก้ววิเศษ (70%) วิภาวรรณ ชัยลังกา (15%) ญาณัชฌาน์ แก้วตา (15%) และ ชมพูนุท สิงห์มณี  (10%)

 

สสส.

61,800

(6,180)

4 ผลของโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการนวดแผนไทยใน รพสต.เขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ.รวินันท์ นุชศิลป์

 

กองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

100,000
5 การพัฒนาแกนนำสุขภาพครอบครัว และชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ, อ.ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร

 

กองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

50,000
6 การพัฒนาชุดความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก  อ.ดร.ปภาดา ชมพูนิตย์, อ.ฐิติพร แสงพลอย  

กองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

50,000
7 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุแรกเกิด – 5 ปี ของผู้ดูแลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน อ.ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร  

กองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

50,000
8 การประเมินผลลัพธ์และวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่  Long Term Care ในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก

อ.ดร.ปภาดา ชมพูนิตย์

 

สปสช.

250,000
รวมเงินทุน     1,888,816-