แนวนโยบายการบริหารองค์กร

ปรัชญา

                           ผลิตบัณฑิตพยาบบาลที่สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกในการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ของวิชาชีพการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์แก่บุคคลและครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในทุกภาวะสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สามารถร่วมปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

ผลิตพยาบาลตามมาตรฐาน สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น อันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายในปี 2569

 

พันธกิจ

พันธกิจ (3 หลัก + 2 สนับสนุน)

  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ (หลัก)
  2. สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อตอบโจทย์ท้องถิ่น (หลัก)
  3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ (หลัก)
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (สนับสนุน)
  5. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (สนับสนุน)

ค่านิยม  :  NP (Nurse Pibulsongkram)

Networking

1) สร้างกลุ่มทำงาน เพื่อผลักดันพันธกิจ

 2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่าย

 3) เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน

Professional

1) ชำนาญและสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล

3) หาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความชำนาญในงาน

 

วัฒนธรรมองค์กร

   “คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นบริการ ประสานสัมพันธ์ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์

    “บัณฑิตพยาบาลนักปฎิบัติ ซื่อสัตย์อดทน พร้อมพัฒนาตนและบริการด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์”

เอกลักษณ์

“วิทยาลัยการพยาบาลเป็นองค์กรผลิตบุคลากรด้านสุขภาพที่โดดเด่นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”