แนวนโยบายการบริหารองค์กร

ปรัชญา

                           ผลิตบัณฑิตพยาบบาลที่สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกในการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ของวิชาชีพการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์แก่บุคคลและครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในทุกภาวะสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สามารถร่วมปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

     “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ มุ่งผลิตบุคลากรด้านสุขภาพตามมาตรฐานสากล ที่โดดเด่นด้านการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

 

พันธกิจ

  1. ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพให้เป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
  2. พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
  3.  บูรณาการพันธ์กิจด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเพื่อบรรลุตามพันธกิจขององค์กร
  5. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยมองค์กร

        มุ่งเน้นให้เป้นพยาบาลวิชาชีพ ที่มีความรับผิดชอบ มีจิตบริการ ให้บริการที่เน้นผู้ป่วยเป็นหลักและมีความเป็นเอกภาพ

                NURSE : PSRU

                             P : Patient Center          ให้บริการที่เน้นผู้ป่วยเป็นหลัก

                             S : Service mind                มิจิตบริการ

                             R : Responsibility             มีความรับผิดชอบ

                             U : Unity                                 มีความเป็นเอกภาพ

 

วัฒนธรรมองค์กร

   “คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นบริการ ประสานสัมพันธ์ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์

    “บัณฑิตพยาบาลนักปฎิบัติ ซื่อสัตย์อดทน พร้อมพัฒนาตนและบริการด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์”

เอกลักษณ์

“วิทยาลัยการพยาบาลเป็นองค์กรผลิตบุคลากรด้านสุขภาพที่โดดเด่นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”