ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร/วัฒนธรรมองค์กร/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ปรัชญา

                           ผลิตบัณฑิตพยาบบาลที่สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกในการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ สิ่งเสริมระบอบประชาธิปไตร มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ของวิชาชัพการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ด้วนความเอื้ออาทรและจิตใจความเป้นมนุษย์แก่บุคคลและครอบคัว ชุมชน และท้องถิ่นในทุกภาวะสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สามารถร่วมปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีภาพลักษณ์ของการเป้นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

      วิทยาลัยการพยาบาลเป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับบสากลภายในปี 2565

 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นพยาบาลนักปฎิบัติการมืออาชีพ
  2. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาบูรณาการสอนและการบริการวิชาการ
  3. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ
  4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยมองค์กร

        มุ่งเน้นให้เป้นพยาบาลวิชาชีพ ที่มีความรับผิดชอบ มีจิตบริการ ให้บริการที่เน้นผู้ป่วยเป็นหลักและมีความเป็นเอกภาพ

                NURSE : PSRU

                             P : Patient Center          ให้บริการที่เน้นผู้ป่วยเป็นหลัก

                             S : Service mind                มิจิตบริการ

                             R : Responsibility             มีความรับผิดชอบ

                             U : Unity                                 มีความเป็นเอกภาพ

 

วัฒนธรรมองค์กร

   “คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นบริการ ประสานสัมพันธ์ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์

    “บัณฑิตพยาบาลนักปฎิบัติ ซื่อสัตย์อดทน พร้อมพัฒนาตนและบริการด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์”

เอกลักษณ์

    “วิทยาลัยการพยาบาลเป้นองค์กรที่โดดเด่นในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”