หลักสูตรและครุยวิทยฐานะ

ชื่อหลักสูตร ปริญาและสาขาวิชา

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Nursing Science Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
: พย.บ.
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
: B.N.S

ครุยวิทยฐานะ

 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2564
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
: พย.บ.
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
: B.N.S
ครุยวิทยฐานะ

ครุยวิทยฐานะ

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Health Science (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
: วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Health Science)
: B.Sc. (Health Science)

วิชาเอก : มี 2 วิชาเอก ได้แก่
– วิชาเอก การดูแลสุขภาพมารดาและเด็ก (Major in Maternal and Child Health Care)
– วิชาเอก การดูแลผู้สูงอายุและการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ (Major in Geriatric Care and Aged Care Service Management)

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563
ภาษาอังกฤษ : Certificate Program for Practical Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
: ป.ผช.
ภาษาอังกฤษ : Certificate for Practical Nursing
: Cert. PN.