ชื่อหลักสูตร / ปริญาและสาขาวิชา / ครุยวิทยฐานะ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต

ภาษาอังกฤษ : Nursing Science Program

ชื่อปริญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

ตัวย่อ  :  พย.บ.

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science

ตัวย่อ  : B.N.S

ครุยวิทยฐานะ

(อยู่ในกระบวนการของสภามหาวิทยาลัย)