ยุทธศาสตร์วิทยาลัยการพยาบาล

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ (ของหน่วยงาน)

แผนภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม