งานนโยบายและแผน

บทสรุปผู้บริหาร

วิทยาลัยการพยาบาลได้มีโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยร่วมกันทำ SWOT Analysis และศึกษาวิสัยทัศน์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ และได้ดำเนินการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และ กลยุทธ์ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาแผนงานโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิทยาลัยการพยาบาล ที่มีความสอดคล้องกับ ปรัชญา (Philosophy) วิทยาลัยการพยาบาล มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีทักษะทางการพยาบาลที่มีคุณภาพด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติในทุกภาวะสุขภาพ มีปณิธาน (Determination) ของวิทยาลัยการพยาบาล คือเป็นสถาบันการพยาบาล เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และประเทศชาติ ค่านิยมองค์กร (Core values) คือมีความรับผิดชอบ มีจิตบริการ มุ้งเน้นการให้บริการเป็นศูนย์กลาง ที่เน้นผู้ป่วยเป็นหลักและมีความเป็นเอกภาพ วัฒนธรรมองค์กร (Corporate  Culture) คือคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นบริการ ประสานสัมพันธ์ ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ (Identity) คือบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์อดทน พร้อมพัฒนาตนและบริการด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจของความเป็นมนุษย์

การวิเคราะห์สถานการณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของวิทยาลัยการพยาบาล (SWOT Analysis) พบว่าจุดแข็งของวิทยาลัยการพยาบาล (Strength) คือ มีผู้นำที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการก่อตั้งสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล หลักสูตร ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล บุคลากรมีคุณภาพ คุณวุฒิตรงตามสาขาหลักบุคลากรสายวิชาการ ความต้องการของตลาดแรงงานสูง ทีมบริหารที่เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองได้ อาจารย์มีศักยภาพทางด้านการสอน การทำผลงานวิจัยและ การให้บริการวิชาการ  จุดอ่อนของวิทยาลัยการพยาบาล  (Weakness) คือระบบการทำงานยังไม่ชัดเจน บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน ยังไม่เข้าใจระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในด้านสภาพแวดล้อม อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข สิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอบุคลากรทางการศึกษายังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ขาดการผลิตผลงานทางวิชาการและทักษะด้านภาษา และวิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ปี 2565 วิทยาลัยการพยาบาลจะเป็นองค์กรต้นแบบในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

พันธกิจ (Mission) คือผลิตบัณฑิตให้เป็นพยาบาลนักปฏิบัติการมืออาชีพใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาบูรณาการสอนและการ บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic  Issue) คือ โดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพัฒนากระบวนการเรียนรู้บัณฑิตนักปฏิบัติการพยาบาลอย่างมืออาชีพ พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการโดยใช้แนวทางตามศาสตร์พระราชา มีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

1.การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน                                                                       

            จุดแข็ง  (Strength)

 • มีผู้นำที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการก่อตั้งวิทยาลัยการพยาบาล
 • มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
 • บุคลากรมีคุณภาพ มีอาจารย์ผู้สอนที่จบตรงตามคุณวุฒิที่ต้องการ
 • มีทีมบริหารที่เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองได้
 • ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล ซึ่งเป็นอาชีพที่ขาดแคลนและมีความต้องการสูง
 • อาจารย์มีศักยภาพทางด้านการสอน การทำผลงานวิจัยและการให้บริการวิชาการ

             จุดอ่อน  (Weakness)

 • ระบบการทำงานยังไม่ชัดเจน
 • บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นบุคลากรใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน
 • บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 • สภาพแวดล้อม อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข
 • สิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ
 • บุคลากรทางการศึกษายังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและทักษะด้านภาษา
 • การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

2.การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก

           โอกาส  (Opportunity)

 • มีแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมและทันสมัย
 • ประเทศชาติมีความขาดแคลนบุคลากรทางด้านสุขภาพ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
 • เครือข่ายการบริหารของผู้บริหารกว้างไกล
 • เป็นวิทยาลัยการพยาบาลที่สามารถขยายสาขาและผลิตหลักสูตรได้หลากหลาย
 • สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบัน
 • มีสถาบันพี่เลี้ยงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
 • มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่มีความพร้อมในหลายพื้นที่ และในหลายจังหวัด

            อุปสรรค  (Threat)

 • วิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีสถาบันทางการพยาบาลหลายแห่งทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้มีการแข่งขันสูง
 • เป็นวิทยาลัยการพยาบาลเปิดใหม่อาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ
 • ขาดงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนภารกิจ และงบประมาณในการดำเนินงาน
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่เข้าใจบริบท ในการดำเนินงานของวิทยาลัยการพยาบาล