งานบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 นโยบายงานบริหารความเสี่ยง

          พัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุม และป้องกัน/ ลดความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ”

ความเป็นมาของการบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยการพยาบาลได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเริ่มต้นในปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้วิทยาลัยการพยาบาลได้มีการศึกษาทบทวนบริบทสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา 2562 ให้ต่อเนื่องและใช้เป็นแผนในการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยการพยาบาล ตามนโยบายต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา 2562 และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของภาควิชาฯ ฝ่ายฯ และสำนักงานคณบดี

ผู้รับผิดชอบการดำเนิน

วิทยาลัยการพยาบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

วิทยาลัยการพยาบาลมีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2563 โดยแสดงรายละเอียดการปฏิบัติ ดังนี้

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งวิทยาลัยการพยาบาล ที่ 106/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการพยาบาล สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยจัดประชุมเพื่อระดมสมอง การใช้ข้อมูลบริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัยการพยาบาล
  3. มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง 4. มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  4. มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน 9 เดือน รายงานผู้บริหารระดับวิทยาลัยการพยาบาล และรายงานรอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการพยาบาล

ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง

DOWNLOAD >>>>> ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562 <<<<<