งานพัฒนาบุคลากร

 วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แนวคิด : หากต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องใส่สิ่งนำเข้าที่สมบูรณ์และดูแลกำกับให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในศาสตร์สาขาการพยาบาลและการศึกษา เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของบัณฑิตพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน

เป้าหมาย : ยกระดับคุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการพยาบาล

พันธกิจ :

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
  2. ส่งเสริมทักษะการเขียนตำรา หนังสือ การวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
  3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น
  4. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  6. ส่งเสริมและพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาล (Faculty Practice)

 

กลยุทธ์ :

  1. ปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการคัดเลือกบุคลากรและอาจารย์พยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล
  2. ปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
  3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ
แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีแผนการจัดหาอาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนที่มีจำนวนเพียงพอตามภารกิจในการจัดการเรียนการสอน และจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ตามอัตราส่วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสภาการพยาบาล (อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เท่ากับ 1 : 8) ดังตาราง

ตารางแสดง แผนการจัดหาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยการพยาบาล

รายการ ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
นักศึกษา 48  108 168 228 240
1.ผู้บริหาร (คณบดี) 1
2.ผู้บริหาร (รองคณบดี) 2
3.อาจารย์    
  การพยาบาลชุมชน 1 1 1 2
  การพยาบาลมารดาทารก 1 2 1 1 1
  การพยาบาลจิตเวช 1 1 2
  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 1 3 1
  การพยาบาลเด็ก 1 1 1 1
  การบริหารการพยาบาล 1 1
รวม 8 6 7 8 1
รวมตลอด 5 ปีการศึกษา 8 14 21 29 30
4.บุคลากรสายสนับสนุน    
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 1
  นักวิชาการศึกษา 1
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
  ช่างเครื่องยนต์ (พนักงานขับรถ) 1
รวมตลอด 5 ปีการศึกษา 4 6 7  7 7

ตารางแสดง ตัวบ่งชี้การพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ ดัชนีบ่งชี้ความสำเร็จ ค่าเป้าหมายของปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
1. ปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการคัดเลือกบุคลากรและอาจารย์พยาบาลตามคุณสมบัติของมาตรฐานหลักสูตร อาจารย์ทุกคนมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
จำนวนอาจารย์เพิ่มขึ้นตามแผนการรับนักศึกษา 8 คน 14 คน 21 คน 29 คน 30 คน
อัตราส่วนอาจารย์พยาบาลประจำต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์สภา

ไม่เกิน 1:8

1:8 1:8 1:8 1:8 1:8
2. ปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา บุคลากรใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
บุคลากรใหม่ทุกคนพึงพอใจหลังได้รับการปฐมนิเทศ > 80 % > 80 % > 80 % > 80 % > 80 %
ร้อยละของอาจารย์เข้ารับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ

อย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ร้อยละของอาจารย์เข้ารับการพัฒนาด้านการปฏิบัติการพยาบาล

อย่างน้อย 80 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

NA 100 % 100 % 100 % 100 %
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน เข้ารับการอบรม

อย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ

 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 20 40 60 80 100
ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ NA 20 30 40 50
ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

ระบบการบริหารอาจารย์

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์