ฝ่ายวิชาการหลักสูตร

หลักสูตรที่ใช้ได้มาตรฐานและได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล

          วิทยาลัยการพยาบาล มีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562