งานบริการวิชาการ

ปรัชญา       

 บริการวิชาการความรู้ตามแนวพระราชดำริ สู่นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

           เป็นวิทยาลัยที่น้อมนำแนวพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนานักศึกษา บุคลากร ประชาชนและสังคม อย่างบูรณาการกับการจัดการศึกษา การบริการวิชาการหรือวิจัย

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบและกลไก และวางแผนการบริการวิชาการของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับความ ต้องการของสังคม นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโดยบูรณาการกับผ่าย/งานอื่นในวิทยาลัยฯ
  2. บูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของวิทยาลัย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  3. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ ประโยชน์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
  4. สนับสนุนให้อาจารย์เป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนให้นำความรู้ และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย
  5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้บริการแก่สังคม

DOWNLOAD >>>>คู่มือบริการวิชาการ<<<<