งานทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม

ปรัชญา      

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นวิทยาลัยที่น้อมนำแนวพระราชดำริการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนานักศึกษา บุคลากร ประชาชนและสังคม อย่างบูรณาการกับการจัดการศึกษา การบริการวิชาการหรือวิจัย

พันธกิจ

1.ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและภูมิใจในความเป็นไทย

2.ส่งเสริมการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนานักศึกษา อาจารย์  วิทยาลัย ประชาชนและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ประชาชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและภูมิใจในความเป็นไทย
  2. เพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัยมีการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนานักศึกษา อาจารย์ วิทยาลัย ประชาชนและท้องถิ่น
  3. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ไทย
  4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาได้เห็นคุณค่ารู้จักการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ผังโครงสร้างการบริหารงาน

DOWNLOAD >>>>>คู่มือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม <<<<<