วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประภัสสร ไพบูลย์ ผู้แทน Beijing Silu Education and Technology Co.,Ltd., China

อาจารย์ประภัสสร ไพบูลย์ ผู้แทน Beijing Silu Education and Technology Co.,Ltd., China เข้าพบคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ และ อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งนักศึกษาจากประเทศจีนมาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา 2565 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงในระดับที่ปลอดภัย

Read More

ทรงสถิตบนทิพย์สวรรค์ชั้นฟ้า ปวงประชาน้อมรำลึกพระบารมี

13 ตุลาคม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ และอาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการพยาบาล

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ และอาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการพยาบาล ได้มอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมอบของที่ระลึกให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยการพยาบาลขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความกรุณาต่อวิทยาลัยการพยาบาลตลอดมา

Read More

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยฝ่ายบริการวิชาการ ได้ดำเนินงานการสร้างชุมชนเข้มแข็งปีที่ 3

วันที่ 27 และ 30 กันยายน 2564 วิทยาลัยการพยาบาล โดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว อาจารย์ ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว อาจารย์ รัชดาภรณ์ แม้นศิริ ได้ร่วมกับ รพ.สต.พลายชุมพล แกนนำชุมชนและเครือข่ายภายใต้MOU ประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลประจำปีงบประมาณ2565 แผนชุมชนสัมพันธ์ และเขียนโครงการสุขภาพเพื่อเสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพลายชุมพล โดยการนำของกำนันรังสันต์ อ่วมแจ้ง พว.อนัญตยา จันทรมณี รพ.สต.พลายชุมพล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแกนนำชมรมผู้สูงอายุ …

Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการเข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ และอาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ …

Read More

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) เข้าฝึกในห้องปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยการพยาบาล (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)

วิทยาลัยการพยาบาล มีความจำเป็นจะต้องนำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) เข้าฝึกในห้องปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยการพยาบาล (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ วิทยาลัยการพยาบาลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด เพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง ​

Read More

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น (หลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุมัติจากสภาการพยาบาล เพื่อเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น (หลักสูตร 2 ปีครึ่ง) ผู้ที่สนใจสามารถลงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสำรวจความต้องการหลักสูตรได้ที่ https://forms.gle/6v6PicuggMwJrNjY6 และติดตามรายละเอียดทางหน้าเพจ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นระยะ

Read More

“ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คลิก >>> https://web.ocsc.go.th/forking/ ขั้นตอนการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์

Read More