ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567


วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ ณ ห้อง ฉ.801 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม