รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2566


ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ ประธานกรรมการ, อาจารย์ ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก และ อาจารย์ ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร กรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม