สภาการพยาบาลให้การรับรอง คณะพยาบาลศาสตร์


🏆 ผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลให้การรับรอง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

☑️ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต “เป็นระยะเวลา ๔ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)”

☑️ ในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๕ -๒๕๖๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗