เข้าร่วมประชุมวิชาการ


🟣 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดการประชุมวิชาการหัวข้อ “ดิจิทัลทางการพยาบาลและสุขภาพ (Digital health)” รูปแบบผสมผสาน (HYBRID) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลสทางการพยาบาลและสุขภาพสำหรับการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์ การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี การประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลและการประกวดการแข่งขันการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้ Simulation ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

🟣 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ “ดิจิทัลทางการพยาบาลและสุขภาพ (Digital health)” และเข้าร่วมแข่งขัน Simulation center “สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ” ในครั้งนี้ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม