×

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทผู้ช่วยเหลือคนไข้เพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยศาสตร์พระราชา”

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “บทบาทผู้ช่วยเหลือคนไข้เพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยศาสตร์พระราชา” ระหว่าง  วันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม   จังหวัดพิษณุโลก โดยอบรมให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ...
Read More

วิทยาลัยการพยาบาล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการพยาบาล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 48 คน สภาการพยาบาล ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 ...
Read More

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว

สภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ...
Read More

ประเมินความพร้อม วิทยาลัยการพยาบาล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส. และคณะผู้บริหารวิทยาลัยการพยาบาล คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก สภาการพยาบาล ในการเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการพยาบาล เพื่อประเมินความพร้อมในด้านต่างๆ   ในการจัดตั้งวิทยาลัยการพยาบาล ที่คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562   ...
Read More

 

ข่าวกิจกรรม

 

Facebook Like