วันราชภัฏ

วันราชภัฏ
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) ณ หอประชุมวชิรโชติ มรพส.  วิทยาลัยการพยาบาล นำโดย อ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ รษก.คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธุ์ 2563  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) ที่ทรงพระราชทานนาม ราชภัฏ ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ  และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน  จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 เป็นต้นมา

About มัณทนา เป็งยาวงค์

View all posts by มัณทนา เป็งยาวงค์ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *