พัฒนาสังคมฯ พล.จับมือ มรภ.พิบูลสงคราม ฝึกบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ส่วนทะเลแก้ว นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)เป็นประธานการประชุม แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนีบัตรของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พัฒนาสังคมฯ พล.จับมือ มรภ.พิบูลสงคราม ฝึกบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ส่วนทะเลแก้ว นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)เป็นประธานการประชุม แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนีบัตรของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม โดยเตรียมความพร้อมบุคลากรดูแลผู้สูงอายุที่บุคลากรยังขาดแคลน ทำให้ต้องศึกษาและพัฒนา
โดยมี ผศ.ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทน อธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มรภ.พิบูลสงคราม และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม.เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กและทารก หลักสูตรใหม่
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกัการดูแลเด็กและทารก มีความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโต พัฒนาการ การดูแลกิจวัตรประจำวัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ การป้องกันและแก้ไข ปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อย รวมทั้งสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรประกาศนีบัตรผู้บริบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่
เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงนกั้งในสถาบันรับดูแลผู้สูงอายุ
โรงพยบาลของรัฐ และเอกชน หรือเฉพาะรายที่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาส
การศึกษาให้กับผู้สนใจอยากศึกษา และเป็นการเพิ่มโอกาสในการหางานประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
หลักสูตรที่ 3 การสร้างอาชีพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นหลักสูตร
ที่พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถดูแลและประมินอาการ สัญญาชีพ ความรู้เรื่องยาเบื้องตัน
โภชนาการอาหารเฉพาะโรค การดูแลให้อาหารทางสายยาง รวมไปถึงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องตัน (CR) และการเคลื่อนย้ยผู้ป่วย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ
และสามารถความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ สร้งรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *