นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) เข้าฝึกในห้องปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยการพยาบาล (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)

วิทยาลัยการพยาบาล มีความจำเป็นจะต้องนำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) เข้าฝึกในห้องปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยการพยาบาล (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ วิทยาลัยการพยาบาลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด เพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *