วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมอบรม

โดยจัด “คอร์สโดนใจ อบรมออนไลน์ฟรี” อบรมขั้นตอนการใช้งาน LINE / บริการใน LINE / บริการออนไลน์ ขั้นตอนการสืบค้นหนังสือด้านการพยาบาล การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์นอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัย การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการบริการและการสืบค้นสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 📚💻📲
⚜️ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *