ผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี

 

อาจารย์  ณัทกวี  ศิริรัตน์

บทความวิจัย

 

อาจารย์  ดร. เพชรีย์  กุณาละสิริ 

บทความวิจัย

อาจารย์  พิมพ์รดา  ธรรมีภักดี

บทความวิจัย

อาจารย์  ดร. ประภาพร  เมืองแก้ว

บทความวิจัย

อาจารย์  ดร. ชัยยา  นรเดชานันท์

บทความวิจัย

อาจารย์  ดร. ปภาดา ชมภูนิตย์

บทความวิจัย

อาจารย์  ชมภู่  บุญไทย

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

 

อาจารย์  กวินวรา  นาวินประเสริฐ (เกรียงวรา เข็มทอง )

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

อาจารย์  ศรันย์  ปองนิมิตรพร

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

อาจารย์  สุรีวัลย์ วรอรุณ

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

 

อาจารย์  ศิลปชัย ฝั้นพะยอม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

อาจารย์  ณัฏฐ์ฌาฑ์  สร้อยเพ็ชร

บทความวิจัย

  • ผลการสอนแบบบรูณาการโดยใช่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทยวิถีไทย วิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ >>>>งานวิจัยผลการสอนแบบบูรณาการการ<<<<
  • ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ >>>ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตนักศึกษา<<<<

บทความวิชาการ

อาจารย์  ทินกร  บัวชู 

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

อาจารย์  ฐิติพร  แสงพลอย

บทความวิชาการ