ประวัติการจัดตั้งองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งอยู่ที่ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็น 1 ใน 38 สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2464 เริ่มจากเป็นโรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลก ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยกฐานะเป็น โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู จนกระทั่งได้รับพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ.2535 และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการจัดการศึกษาใน 8 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น และวิทยาลัยการพยาบาล

วิทยาลัยการพยาบาล เป็นคณะหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในสมัยของดร. สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ เป็นอธิการบดีโดยมี อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ เป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง

วิทยาลัยการพยาบาลได้เริ่มเปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562