พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Nursing Science Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science (B.N.S)

จำนวนหน่วยกิตรวม : 136 หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา : 4 ปี

ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร : 400,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

ครุยวิทยฐานะ