พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ปี 6 เดือน)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2564

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science (B.N.S)

จำนวนหน่วยกิตรวม : 127 หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา : 2 ปี 6 เดือน

ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร : 400,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

ครุยวิทยฐานะ