ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา/ประกาศผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
📌 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 📁📚
⚠️ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 24 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์กองบริการการศึกษา : https://reg.psru.ac.th
💜 ประกาศรับสมัครและรายละเอียด : https://drive.google.com/…/1eXPdSLHoLmmBvD1mEezjvR…/view