ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา/ประกาศผล

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยการพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2565
🚩 เปิดรับสมัครรอบที่ 1 (ช่วงเดือนมีนาคม 2565)
▪️ เรียนภาคพิเศษ เรียนเสาร์ -อาทิตย์
▪️ เปิดเรียนปลายเดือนสิงหาคม 2565
💥 ทั้งในรูปแบบ online และ on site (ตามลักษณะรายวิชา) ณ ตึกวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงใด
3. มีใจรักในการบริการและมีความมุ่งมั้นในการพัฒนาคนเอง
(ระบบรับตามจำนวน เต็มจะหยุดรับทันที)
#ค่าเรียน ตลอดหลักสูตร 60,000 บาท แบ่งจ่าย 3 เทอม
▪️ เทอมที่ 1 25,000 บาท
▪️ เทอมที่ 2 25,000 บาท
▪️ เทอมที่ 3 10,000 บาท
🚩 ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ : reg.psru.ac.th
#หอพักใน นศ. หอพักทะเลแก้ว
▪️ เทอมละ 4500 (4 เดือนต่อเทอม)
ไม่บังคับการอยู่หอ