ทุนปี 2562

เงินทุนวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยการพยาบาล ปีการศึกษา 2562

ลำดับ ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ภายใน

ภายนอก

รวม

1 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรีและประสิทธิผลของการประยุกต์ภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีระดับกิจกรรมทางกายต่ำเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

อ.ดร.ชัยยา นรเดชานันท์

 

วช.

299,700
2 การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

ดร.ประภาพร เมืองแก้ว 80%

ดร.เจษฎากร โนอินทร์ 20%

 

กองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

100,000
3 NEO ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาผู้ติด

แอมเฟตตามีน

อ.ณัทกวี ศิริรัตน์

สนช.

840,000
รวมเงินทุน     1,239,700 –