ทุนปี 2564

เงินทุนวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยการพยาบาล ปีการศึกษา 2564
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
ลำดับ
ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
ภายใน
ภายนอก
รวม
1
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ดร.ชัยยา นรเดชานันท์, ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ, ดร.ประภาพร เมืองแก้ว, ดร.ปภาดา ชมพูนิตย์, อ.รวินันท์ นุชศิลป์, ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว, อ.วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, อ.พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ, อ.รัชดาภรณ์ แม้นศิริ

ทุน FF 65

สกสว.

200,000
2
แนวทางการพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว, ดร.ชัยยา นรเดชานันท์, ดร.ประภาพร เมืองแก้ว, อ.วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, ผศ.ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, อ.รัชดาภรณ์ แม้นศิริ, อ.พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ

กองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25,000
 
รวมเงินทุน
 
 
225,000 –