ประวัติความเป็นมา

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกมายาวนานกว่า 90 ปีมีความพร้อมในการจัดการศึกษาทั้งในด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิสัยทัศน์  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่น้อมนำคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดำริ สู่นวัตกรรมด้วยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และงบประมาณ ประกอบกับปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล  ซึ่งมีผลโดยรวมระดับประเทศ วิทยาลัยการพยาบาลจึงได้รับความเห็นชอบในการดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในรูปแบบของวิทยาลัย โดยเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการพยาบาลเป็นส่วนงานภายใน 2560